Wed. Oct 21st, 2020

คำแถลง ร.ต.อ.ดร.เฉลิม อยู่บำรุง

ประธานกรรมการ คณะกรรมการกิจการพิเศษ พรรคเพื่อไทย

เรื่อง คณะกรรมการกิจการพิเศษ และการมีส่วนรวมภาคประชาชน


เนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองได้มีความผันผวนและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นที่จะต้องมีการติดตาม เพื่อประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างรู้เท่าทัน 

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกิจการพิเศษ (กพศ.) 

  1. ติดตาม สถานการณ์ทางการเมืองแบบเฉพาะเรื่อง ให้รู้ลึก และรู้เท่าทันสถานการณ์ โดยประเมินและวิเคราะห์ เพื่อนำเสนอหัวหน้าพรรค และกรรมการบริหาร 
  2. ติดตาม ควบคุม ตรวจสอบ การบริหารงานของหน่วยงานรัฐบาล และองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขออภิปายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ตามระบบรัฐสภา
  3. ในกรณีมีเหตุจำเป็น คณะกรรมการกิจการพิเศษสามารถปฎิบัติภารกิจ ได้ภายใต้มติของคณะกรรมการ และเมื่อได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงรายงานให้พรรคทราบ

ปัจจุบันนี้เป็นยุคของโซเชียลมีเดีย ดังนั้นประชาชนทุกคน ควรจะมีส่วนร่วม ในการแสดงความคิดเห็น เพื่อช่วยกันแนะนำสิ่งดี ๆ ที่สามารถจะนำไปพัฒนา ประเทศชาติของเรา ให้มีความเท่าเทียม เป็นสากล และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 

ผมเชื่อมั่นว่า  “เราจะรวมกันเดินหน้าพัฒนาประเทศไทยของเราให้ดีกว่าเดิม” ครับ


มิติใหม่เพื่อไทย

POST